Privacyverklaring

Sfeer van Willems

De Sfeer van Willems is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:                           http://www.sfeervanwillems.nl

Sfeer van Willems

Ploegweg 7

6604BH Wijchen

tel +31 637229125

Functionaris voor de  gegevensbescherming.

Wilma Willems is de functionaris voor de  gegevensbescherming van de Sfeer van Willems. Zij is te bereiken via sfeervanwillems@gmail.com

DOEL PRIVACY VERKLARING

Algemeen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent, dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacy verklaring heeft als doel aan te geven hoe de Sfeer van Willems omgaat met persoonlijke en/of gevoelige gegevens. Dit geheel naar de richtlijnen zoals opgesteld door de Europese privacywetgeving.

Wijziging van ons privacybeleid.

Sfeer van Willems past haar privacybeleid en dus deze verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Advies is dan ook aan de Privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen van deze privacy verklaring zal de Sfeer van Willems er alles aan doen de oogstgenoten per e-mail en via de websites te informeren.

WEBSITE

Op onze website worden geen namen van cliënten geplaatst. Je vindt er alleen de naam van de eigenaar van Sfeer van Willems, omdat deze bereikbaar moet kunnen zijn voor de Sfeer van Willems oogstgenoten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij kunnen gebruiken.

Sfeer van Willems gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Gegevens van bezoekers worden niet bewaard.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Sfeer van Willems zelf. Andere websites moeten hun eigen privacy beleid hanteren.

 

 

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die wij via de website verwerken.

Sfeer van Willems verwerkt geen persoonsgegevens via de website, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers / ontvangers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de functionaris voor de  gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Sfeer van Willems neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Sfeer van Willems gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Outlook voor het maken en versturen van berichten en/of rekeningen naar de e-mailadressen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sfeer van Willems verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Welke gegevens wij bewaren:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Sfeer van Willems verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Sfeer van Willems bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In dit geval betreft het uitsluitend de genoemde contactgegevens voor het versturen van de mails c.q. te bellen met betrekking tot het leveren van goederen of diensten en/of rekeningen. Incidenteel kunnen we je een mailbericht sturen aangaande Sfeer van Willems, bijvoorbeeld wijzigingen van onze diensten en producten.

Wij hanteren als bewaartermijn voor jouw persoonsgegevens maximaal 2 maanden nadat onze dienstverlening aan jou beëindigd is, of na jouw verzoek hierom. Dit alleen om de administratieve redenen: de e-maillijst moet worden bijgewerkt.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Sfeer van Willems kan gegevens van je verstrekken aan derden maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen en dan alleen indien hier door beide partijen overeenstemming over is. In dat geval verlopen contacten via de genoemde functionaris gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sfeer van Willems en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de genoemde functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

[Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen in dat geval om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Sfeer van Willems neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

Klachtenprocedure.

Sfeer van Willems wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

We vinden het echter wel prettig om eventuele geschillen eerst aan ons mede te delen, zodat we indien nodig maatregelen kunnen nemen. Neem dan bij voorkeur contact op met de functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

Privacyverklaring

Sfeer van Willems

De Sfeer van Willems is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:                           http://www.sfeervanwillems.nl

Sfeer van Willems

Ploegweg 7

6604BH Wijchen

tel +31 637229125

Functionaris voor de  gegevensbescherming.

Wilma Willems is de functionaris voor de  gegevensbescherming van de Sfeer van Willems. Zij is te bereiken via sfeervanwillems@gmail.com

DOEL PRIVACY VERKLARING

Algemeen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent, dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacy verklaring heeft als doel aan te geven hoe de Sfeer van Willems omgaat met persoonlijke en/of gevoelige gegevens. Dit geheel naar de richtlijnen zoals opgesteld door de Europese privacywetgeving.

Wijziging van ons privacybeleid.

Sfeer van Willems past haar privacybeleid en dus deze verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Advies is dan ook aan de Privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen van deze privacy verklaring zal de Sfeer van Willems er alles aan doen de oogstgenoten per e-mail en via de websites te informeren.

WEBSITE

Op onze website worden geen namen van cliënten geplaatst. Je vindt er alleen de naam van de eigenaar van Sfeer van Willems, omdat deze bereikbaar moet kunnen zijn voor de Sfeer van Willems oogstgenoten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij kunnen gebruiken.

Sfeer van Willems gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Gegevens van bezoekers worden niet bewaard.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Sfeer van Willems zelf. Andere websites moeten hun eigen privacy beleid hanteren.

 

 

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die wij via de website verwerken.

Sfeer van Willems verwerkt geen persoonsgegevens via de website, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers / ontvangers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de functionaris voor de  gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Sfeer van Willems neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Sfeer van Willems gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Outlook voor het maken en versturen van berichten en/of rekeningen naar de e-mailadressen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sfeer van Willems verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Welke gegevens wij bewaren:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Sfeer van Willems verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Sfeer van Willems bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In dit geval betreft het uitsluitend de genoemde contactgegevens voor het versturen van de mails c.q. te bellen met betrekking tot het leveren van goederen of diensten en/of rekeningen. Incidenteel kunnen we je een mailbericht sturen aangaande Sfeer van Willems, bijvoorbeeld wijzigingen van onze diensten en producten.

Wij hanteren als bewaartermijn voor jouw persoonsgegevens maximaal 2 maanden nadat onze dienstverlening aan jou beëindigd is, of na jouw verzoek hierom. Dit alleen om de administratieve redenen: de e-maillijst moet worden bijgewerkt.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Sfeer van Willems kan gegevens van je verstrekken aan derden maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen en dan alleen indien hier door beide partijen overeenstemming over is. In dat geval verlopen contacten via de genoemde functionaris gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sfeer van Willems en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de genoemde functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

[Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen in dat geval om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Sfeer van Willems neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

Klachtenprocedure.

Sfeer van Willems wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

We vinden het echter wel prettig om eventuele geschillen eerst aan ons mede te delen, zodat we indien nodig maatregelen kunnen nemen. Neem dan bij voorkeur contact op met de functionaris gegevensbescherming van Sfeer van Willems.

Sfeer van Willems groente- fruit pluktuin